۰۵۱۳-۷۲۸۹۰۰۱-۷
    مشهد، میدان تختی
    admin.it@chmail.ir
    ۰۵۱۳۷۲۳۴۸۵۸