رهبر معظم انقلاب: باید بوسه بر دست کارگر ایرانی زد.