- دبستان پسرانه مشهد واحد 1

- دبستان پسرانه مشهد واحد 2

- دبستان پسرانه مشهد واحد 3

- دبستان پسرانه مشهد واحد 4

- دبستان پسرانه مشهد واحد 5

- دبستان دخترانه مشهد واحد 1

- دبستان دخترانه مشهد واحد 2

- دبستان دخترانه مشهد واحد 3

- دبستان دخترانه تایباد

- دبستان دخترانه نیشابور

- دبستان دخترانه نیشابور واحد 2

- دبستان پسرانه نیشابور

- دبستان پسرانه نیشابور واحد 2

- دبستان دخترانه تربت حیدریه

- دبستان پسرانه تربت حیدریه

- دبستان دخترانه کاشمر

- دبستان پسرانه کاشمر

- دبستان دخترانه سرخس

- دبستان پسرانه سرخس

- دبستان پسرانه گناباد واحد 1

- دبستان پسرانه گناباد واحد 2

- دبستان پسرانه سبزوار - واحد 1

- دبستان پسرانه سبزوار - واحد 2

- دبستان پسرانه سبزوار - واحد 3

- دبستان دخترانه سبزوار - واحد 1

- دبستان دخترانه سبزوار - واحد 2

- دبیرستان پسرانه مشهد واحد 1 – دورۀ اول

- دبیرستان پسرانه مشهد واحد 2– دورۀ اول

- دبیرستان پسرانه مشهد واحد 3– دورۀ اول

- دبیرستان دخترانه مشهد واحد 1 – دورۀ اول

- دبیرستان دخترانه مشهد واحد 2 – دورۀ اول

- دبیرستان دخترانه مشهد واحد 3 – دورۀ اول

- دبیرستان دوره اول دخترانه کاشمر

- دبیرستان دوره اول پسرانه کاشمر

- دبیرستان دوره اول پسرانه سبزوار

- دبیرستان دوره اول دخترانه سبزوار

- دبیرستان دوره اول دخترانه تربت حیدریه

- دبیرستان دوره اول پسرانه تربت حیدریه

- دبیرستان دوره اول دخترانه نیشابور

- دبیرستان دوره اول پسرانه نیشابور

- دبیرستان دوره اول دخترانه سرخس

- دبیرستان دوره اول پسرانه سرخس

- دبیرستان دوره اول پسرانه گناباد

- دبیرستان پسرانه مشهد واحد 1 – دورۀ دوم

- دبیرستان پسرانه مشهد واحد 2 – دورۀ دوم

- دبیرستان دخترانه مشهد واحد 1 – دورۀ دوم

- دبیرستان دخترانه مشهد واحد 2 – دورۀ دوم

- دبیرستان دوره دوم دخترانه کاشمر

- دبیرستان دوره دوم پسرانه کاشمر

- دبیرستان دوره دوم دخترانه تربت حیدریه

- دبیرستان دوره دوم پسرانه تربت حیدریه

- دبیرستان دوره دوم پسرانه سبزوار

- دبیرستان دوره دوم دخترانه سبزوار

- دبیرستان دوره دوم دخترانه نیشابور

- دبیرستان دوره دوم پسرانه نیشابور

- دبیرستان دوره دوم دخترانه سرخس

- دبیرستان دوره دوم پسرانه سرخس