برگزاری جلسه آزمون های تبار

ابزارهای متعددی در اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد که آزمون ها به عنوان مهمترین آنها ست که مورد استفاده دانش آموز و معلمان قرار می گیرد . هدف اصلی از آزمون های تبار تاکید بر چگونگی استفاده از نتایج آزمون ها در کشف نارسایی های آموزش ودریافت بازخورد مناسب برای بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری ،اصلاح یا تغییرروش تدریس معلم است.دانش آموزان نیز از این آزمونها بهره هایی می برند که از آن میان می توان به آگاهی از میزان یادگیری و نتیجه گیری عملکرد خود ، آشنایی به نقاط ضعف و نارسایی آموخته های خود و اقدام به رفع آنها اشاره کرد.
روز سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ جلسه ای به این مضمون در مؤسسه امام حسین علیه السلام و با شرکت کارشناس آموزش ابتدایی و جمعی از معلمان مدارس امام حسین علیه السلام برگزار گردید.

تاکید بر نحوه طراحی و کیفیت سؤالات از دیگر موارد بود که در جلسه صحبت گردید.

آزمونهای تبار در صورت حضور دانش آموزان در مدارس بصورت حضوری برگزار خواهد شد.