برگزاری جلسه جابر بن حیان و فرصت های یادگیری

در روز چهارشنبه مورخه ۵ خرداد ۱۴۰۰، جلسه جابر بن حیان و فرصت های یادگیری با حضور جانشین محترم مدیرعامل موسسه و آقایان رستگار، قربانی پور و سرکار خانم قاسمی در محل ستاد موسسه برگزار شد

و تصمیمات ذیل در خصوص منتخبین این دوره به شرح ذیل گرفته شد:

۱) از بین بیش از ۷۰۰ اثر ۵۰ اثر منتخب ،برگزیده و از این تعداد ۱۴ اثر جهت ارائه دفاعیه توسط هیات داوران به کارشناسی معرفی خواهد شد.

۲) به کلیه رابطین طرح جابر لوح تقدیر و از تعدادی از رابطین که فعالیت در خور توجه داشتند به رسم یاد بود هدیه ای در نظر گرفته خواهد شد.

۳) اسامی دانش آموزان منتخب جهت ارائه دفاعیه بزودی اعلام خواهد شد.