اختتامیه هشتمین دوره جشنواره جابر بن حیان

اختتامیه هشتمین دوره جشنواره جابر بن حیان و فرصت های متنوع یادگیری در روز چهارشنبه مورخه ۱۹ خرداد در محل دبیرستان دخترانه دوره دوم واقع در سناباد برگزار شد و دانش آموزان منتخبی که آثارشان به دور نهایی راه یافته بود به دفاع از طرح های خود پرداختند.

از مجموع ۱۴۵ اثر نهایی که به دبیر خانه ارسال شده بود در جمع ۵۰ اثر در مرحله اول و از این تعداد ۱۴ اثر برای ارایه طرح و دفاع به مرحله پایانی رسیدند که در پایان هر دفاع از دانش آموزان با لوح تقدیر و کارت هدیه قدردانی شد.